Koszyk 0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

BNI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

Sklep internetowy BNI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działający pod adresem bnipolska.pl/sklep-bni/, prowadzony jest przez BNI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (dalej jako „BNI Polska Sp. z o.o.”), z siedzibą w Warszawie (04-157) przy ul. Sulejkowskiej nr 29 A/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod numerem: KRS: 0000475787, NIP: 1132868575, REGON: 146851390.  

 

§ 1 

DEFINICJE 

 1. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów; 
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: bnipolska.pl/sklep-bni/, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów; 
 3. BNI Polska Sp. z o.o. – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep; 
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie; 
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;  
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BNI Polska Sp. z o.o. a Klientem zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. 
 7. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy BNI Polska Sp. z o.o. (w przypadku zapłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu PayU) do momentu wysyłki Towaru do Klienta. 
 8. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 9. Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. 
 10. Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). 
 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

 

 

§ 2

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: 
 3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub 
 4. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript; 
 5. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli. 
 6. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 7. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. 
 8. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 9. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT. 

 

 

§ 3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych. 
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu. 
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka. 
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres dostawy. 
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta. 
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”. 
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów. 
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z BNI Polska Sp. z o.o.. 
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. 
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 9. 
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia. 

 

§ 4 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY TOWARÓW. 

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy BNI Polska Sp. z o.o. o numerze 83 2490 0005 00004530 6921 7691. 
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży. 
 3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 5. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy Towaru zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. 
 6. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze od Poniedziałku do Piątku. Czas realizacji zamówienia nie dotyczy dni wolnych od pracy dla Sprzedającego: Soboty i Niedziele, oraz Świąt i wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy. 
 7. Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, Klient powinien sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej, Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej. 
 8. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w § 4 ust. 7. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego. 

 

 

§ 5 

CENY TOWARÓW, METODY PŁATNOŚCI I TERMIN PŁATNOŚCI 

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 2. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy. 
 3. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia. 
 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. 
 5. Na przelew Sprzedający oczekuje 7 dni kalendarzowych od daty zakupu. W razie braku kontaktu z Klientem po 7 dniach kalendarzowych od daty zakupu, Sprzedawca anuluje zamówienie. 
 6. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób: 
 7. przelewem na rachunek bankowy BNI Polska Sp. z o.o., 
 8. za pomocą elektronicznego systemu płatności PayU 
 9. Zwykły przelew: przelew na rachunek bankowy Sprzedającego, prowadzony przez Alior Bank, 

Nr rachunku: 83 2490 0005 00004530 6921 7691
WAŻNE: W tytule przelewu Kupujący zobowiązany jest do wpisania numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Kupującego.

 1. W przypadku gdy tytuł przelewu zostanie wypełniony inaczej niż w w/w sposób, może to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia. 

 

 

§ 6 

UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. 
 2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu określonego w § 6 ust. 1: 
 3. pisemnie na adres: BNI Polska Sp. z o.o. , ul. Sulejkowska 29a/1, 04-157 Warszawa, tel. +48 22 39 815 22, 
 4. w formie  elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@bnipolska.pl. 
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego, po kliknięciu w następujący link. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w formie elektronicznej, BNI Polska Sp. z o.o. prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.  
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z § 6 ust. 2). Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 
 9. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy. 
 10. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (opakowania i odesłania) na adres Sklepu ponosi Klient. 
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy BNI Polska Sp. z o.o. dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z § 6 ust. 2. 
 13. BNI Polska Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). 
 14. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, BNI Sp. z o.o. nie zwraca Klientowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy. 
 15. Zwrot należności przez BNI Sp. z o.o. nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

 

§ 7 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 1. BNI Polska Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji. 
 2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w opisach oraz umowach licencyjnych poszczególnych Towarów. 

 

 

§ 8 

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. BNI Polska Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BNI Polska Sp. z o.o. w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. 
 3. BNI Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia. 

 

 

§ 9 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez sklep bnipolska.pl/sklep-bni/, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sulejkowskiej nr 29 A/1. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. 
 3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep bnipolska.pl/sklep-bni/.  
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 
 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia przez Sklep. 

 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy BNI Polska Sp. z o.o. a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy BNI Polska Sp.  z o.o. a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej). 
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy BNI Polska Sp. z o. a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę BNI Polska Sp. z o.o. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.