Zapytanie ofertowe BNI – wynajem sali szkoleniowej

W związku z realizacją Projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce” nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- BNI Poland Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników Projektu zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją.

 

 1. Zamawiający:

BNI Poland Sp. z o.o.

Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

NIP:  1132868575

email: biuro@bnipolska.pl

tel.: +48 223-981-522

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:

Mateusz Bacański

adres e-mail: m.bacański@bnipolska.pl

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 70220000-9- Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej na nie więcej niż 600 godzin zegarowych
na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w trakcie następujących kursów:

 1. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. Google Analytics
 2. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. marketingu w internecie
 3. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. użyteczności stron internetowych
 4. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. technicznych
 5. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. mediów społecznościowych

 

Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej będzie się odbywało w województwie wielkopolskim.

Termin realizacji usług najmu sali szkoleniowej: 01.11.2016 r. – 31.10.2018 r.

Każdy kurs będzie trwał 15 dni (120 godzin – 8 h/dzień).

Odbędą się 4 edycje: (1-2016; 2, 3-2017; 4-2018). Grupa kursowa będzie liczyła 12 osób.

Sala szkoleniowa będzie musiała spełniać następujące warunki:

– musi zapewnić minimum 12 miejsc (stanowisk) szkoleniowych,

– musi być wyposażona w: projektor multimedialny z ekranem, flipchart lub tablicę suchościeralną
oraz powinna zapewniać bezprzewodowy dostęp do internetu (wifi),

– musi być wyposażona w komputery stacjonarne wraz z pełnym oprogramowaniem do szkoleń
wskazanych w projekcie.

Sala szkoleniowa musi być dostosowana do komfortowego przeprowadzenia szkoleń.

Sale muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone kursy.

Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu dostępność sal na 15 minut przed i po szkoleniach.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach przez wszystkie dni najmu tj. sprzątania sal po każdym dniu szkolenia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia (umowy):

01.11.2016 r. – 31.10.2018 r.

 1. Warunki płatności:

Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez obie strony protokołu najmu sali szkoleniowej. Kwota za najem sali szkoleniowej: do uzgodnienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
  spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nastepujące warunki:

 1. Posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i warunki lokalowe oraz techniczne, konieczne do należytego wykonania umowy.
 2. Dysponują potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia.
 3. Deklarują gotowość do realizacji zadań w terminach i godzinach uzgadnianych każdorazowo
  z Zamawiającym.
 4. Zapewnią warunki lokalowe realizowanego szkolenia zgodnie z wytycznymi w obszarze edukacji oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 5. Zapewnią salę szkoleniową, która będzie spełniała następujące warunki:

musi zapewnić minimum 12 miejsc (stanowisk) szkoleniowych; być wyposażona w projektor multimedialny z ekranem, flipchart lub tablicę suchościeralną oraz powinna zapewniać bezprzewodowy dostęp do internetu (wifi). Ponadto musi być wyposażona w komputery stacjonarne wraz z pełnym oprogramowaniem do szkoleń wskazanych w projekcie.

Ocena wyżej przedstawionych warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Niespełnienie wyżej wymienionych warunków będzie skutowało odrzuceniem oferty.

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena: 100%.

Oferta z najniższą ceną otrzymuje: 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone według wzoru: K= (A/B) x 100 pkt, gdzie:

K – liczba punktów wyliczona dla danej oferty, A – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
B – cena brutto badanej oferty.

 1. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.10.2016 r. do godziny: 12:00 w formie papierowej bezpośrednio
w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres siedziby firmy, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia wynajmu sali szkoleniowej
dla Uczestników Projektu pn.: Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce
nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-00 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@bnipolska.pl.

 1. Wykluczenia:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia Podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 2- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania