Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/marketing22/bnipolska.pl/public_html/wp-content/plugins/types/library/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 648

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/marketing22/bnipolska.pl/public_html/wp-content/plugins/types/library/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 665
Zapytanie ofertowe BNI - materiały dydaktyczne - BNI Polska : BNI Polska

Zapytanie ofertowe BNI – materiały dydaktyczne

W związku z realizacją Projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce” nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- BNI Poland Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
na przygotowanie materiałów dydaktycznych dla Uczestników Projektu zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją.

 

 1. Zamawiający:

BNI Poland Sp. z o.o.

Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

NIP:  1132868575

email: biuro@bnipolska.pl

tel.: +48 223-981-522

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:

Mateusz Bacański

adres e-mail: m.bacański@bnipolska.pl

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 79800000-2- Usługi w zakresie publikowania i drukowania

CPV: 39162100-6- Pomoce dydaktyczne

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów dydaktycznych dla Uczestników Projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce” o numerze wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.02-30-0091/16-00.

Materiały dydaktyczne obejmują: pendrive, długopis, notatnik, teczkę.

Liczba sztuk:

–      Pendrive- 240 szt.

Informacje dodatkowe: pojemność 2-16 GB; kolor: niebieski; nadruk biały w jednym miejscu-
2 logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

–      Długopis- 240 szt.

Informacje dodatkowe: materiał- plastik; nadruk w jednym miejscu: czarno-biały- 4 logotypy.

–      Notatnik- 240 szt.

Informacje dodatkowe: rozmiar- A5; 25 kartek; papier offsetowy- 80g; bez okładki; klejony
od krótkiego boku; kolorowy nadruk 4 logotypów- na każdej stronie notatnika; nadruk informacji     dot. dofinansowania na każdej stronie notatnika tj.:

„Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych
z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce nr RPWP.08.03.02-30-0091/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

–      Teczka- 240 szt.

Informacje dodatkowe: kreda mat- 350g; kolorowy nadruk 4 logotypów- na głównej stronie teczki; nadruk informacji dot. dofinansowania na głównej stronie teczki.

 1. Termin realizacji zamówienia (umowy):

Do dnia 15.12.2016.

 

 1. Warunki płatności:

Do uzgodnienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
  spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nastepujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 2. Dysponują potencjałem osobowym i technicznym potrzebnym do wykonania
  zamówienia,
 3. Deklarują gotowość do realizacji zadań w terminach i godzinach uzgadnianych
  każdorazowo z Zamawiającym.

Ocena wyżej przedstawionych warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Niespełnienie powyższych warunków jak i niekompletność treści ofert skutkowało będzie odrzuceniem oferty.

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena: 100%.

Oferta z najniższą ceną otrzymuje: 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone według wzoru: K= (A/B) x 100 pkt, gdzie:

K – liczba punktów wyliczona dla danej oferty, A – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
B – cena brutto badanej oferty.

 1. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.10.2016 r. do godziny: 12:00 w formie papierowej bezpośrednio
w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres siedziby firmy, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie materiałów dydaktycznych
dla Uczestników Projektu pn.: Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce
nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-00 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@bnipolska.pl.

 1. Wykluczenia:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia Podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 2- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania