Zapytanie ofertowe BNI – dostarczenie podręczników szkoleniowych

W związku z realizacją Projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce” nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- BNI Poland Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
na dostarczenie podręczników szkoleniowych dla Uczestników Projektu zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją.

 

 1. Zamawiający:

BNI Poland Sp. z o.o.

Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

NIP:  1132868575

email: biuro@bnipolska.pl

tel.: +48 223-981-522

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:

Mateusz Bacański

adres e-mail: m.bacański@bnipolska.pl

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 79800000-2- Usługi w zakresie publikowania i drukowania oraz opracowania-
(stworzenia zakresu merytorycznego- części dydaktycznej)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie podręczników szkoleniowych dla Uczestników Projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce” o numerze wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.02-30-0091/16-00.

Podręczniki do niżej wymienionych kursów:

 1. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. Google Analytics
 2. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. marketingu w internecie
 3. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. użyteczności stron internetowych
 4. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. technicznych
 5. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. mediów społecznościowych

Podręczniki muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do nabycia wiedzy
z zakresu:

 1. Specjalista ds. Google Analytics
 2. Specjalista ds. marketingu w internecie
 3. Specjalista ds. użyteczności stron internetowych
 4. Specjalista ds. technicznych
 5. Specjalista ds. mediów społecznościowych

Liczba podręczników: 240 szt.

Podręczniki muszą się składać minimum z 80 stron.

Podręczniki muszą być przejrzyste oraz czytelne.

Zlecający zastrzega sobie prawo wcześniejszego zaakceptowania treści podręczników szkoleniowych oraz  zlecenie Wykonawcy wprowadzenia ewentualnych potrzebnych zmian.

Podręczniki powinny zawierać znamiona (na każdej stronie oraz na okładce) dotyczące oznakowania logotypami zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

 

 1. Termin realizacji zamówienia (umowy):

Do dnia 30 listopada 2016 r.

 1. Warunki płatności:

Do uzgodnienia.

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena: 100%.

Oferta z najniższą ceną otrzymuje: 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone według wzoru: K= (A/B) x 100 pkt, gdzie:

K – liczba punktów wyliczona dla danej oferty, A – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
B – cena brutto badanej oferty.

 1. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.10.2016 r. do godziny: 12:00 w formie papierowej bezpośrednio
w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres siedziby firmy, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE na wydruk podręczników szkoleniowych
dla Uczestników Projektu pn.: Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce
nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-00 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@bnipolska.pl.

 1. Wykluczenia:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia Podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 2- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania