Zapytanie ofertowe BNI – catering

W związku z realizacją Projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce” nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- BNI Poland Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
na świadczenie usług cateringowych dla Uczestników Projektu zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją.

 

 1. Zamawiający:

BNI Poland Sp. z o.o.

Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

NIP:  1132868575

email: biuro@bnipolska.pl

tel.: +48 223-981-522

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:

Mateusz Bacański

adres e-mail: m.bacański@bnipolska.pl

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 55520000-1- Usługi dostarczania posiłków

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla 240 Uczestników Projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce” o numerze wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.02-30-0091/16-00.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w trakcie następujących kursów:

 1. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. Google Analytics
 2. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. marketingu w internecie
 3. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. użyteczności stron internetowych
 4. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. technicznych
 5. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. mediów społecznościowych

Świadczenie usług cateringowych będzie się odbywało w województwie wielkopolskim.

Termin realizacji usług cateringowych: 01.11.2016 r. – 31.10.2018 r.

Każdy kurs będzie trwał 15 dni (120 godzin – 8 h/dzień).

Odbędą się 4 edycje: (1-2016; 2, 3-2017; 4-2018). Grupa kursowa będzie liczyła 12 osób.

Catering powinien składać się z dwóch dań: zupa, drugie danie i napój.

Jest to obiad kwalifikowalny, ponieważ szkolenie trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych.

 

 1.          Termin realizacji zamówienia (umowy):

01.11.2016 r. – 31.10.2018 r.

 

 1. Warunki płatności:

Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru.

Kwota za jedną porcję cateringu: do uzgodnienia.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
  spełniania:

W ofercie należy przedstawić przykładowe, proponowane menu do zapytania ofertowego.

Obiad powinien składać się z:

 1. Zupa- 150 ml na osobę,
 2. Ryba/mięso/dodatek wegetariański- 200 g na osobę,
 3. Ziemniaki/ryż/kasza/makaron-  jako dodatek- 250 g na osobę,
 4. Surówka/sałata- jako dodatek- 200 g na osobę,
 5. Napój- kompot 300 ml na osobę.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 2. Dysponują potencjałem osobowym i technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia,
 3. Deklarują gotowość do realizacji zadań w terminach i godzinach uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.

Ocena wyżej przedstawionych warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Niespełnienie powyższych warunków jak i niekompletność treści ofert skutkowało będzie odrzuceniem oferty.

 

Dodatkowe informacje:

Oferent, który zostanie wybrany będzie odpowiedzialny za:

 1. Zapewnienie własnych naczyń i sztućców,
 2. Przygotowanie stołów wraz z obrusami,
 3. Uprzątnięcie pozostałości po posiłkach,
 4. Dowóz cateringu w określonym terminie, o określonej godzinie oraz w określone miejsce.

 

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena: 100%.

Oferta z najniższą ceną otrzymuje: 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone według wzoru: K= (A/B) x 100 pkt, gdzie:

K – liczba punktów wyliczona dla danej oferty, A – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
B – cena brutto badanej oferty.

 

Oferent poda propozycję ceny brutto za świadczenie usług cateringowych dla 240 Uczestników Projektu podczas następujących kursów:

 1. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. Google Analytics
 2. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. marketingu w internecie
 3. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. użyteczności stron internetowych
 4. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. technicznych
 5. Kurs nauki zawodu – Specjalista ds. mediów społecznościowych

Każdy kurs będzie trwał 15 dni (120 godzin – 8 h/dzień).

 

 1. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.10.2016 r. do godziny: 12:00 w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres siedziby firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia cateringu dla Uczestników Projektu pn.: Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-00 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@bnipolska.pl.

 

 1. Wykluczenia:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia Podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 2- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania