Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Zapytania Ofertowego

 

 

 

………………………………………….

Data/miejsce

 

Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usług cateringowych dla Uczestników Projektu

pn.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce” o numerze wniosku: RPWP.08.03.02-30-0091/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, że:

……………………………………………………………………………………………

(Dane Wykonawcy)

 

nie jest/em w żaden sposób powiązana/y z BNI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą), w szczegółności poprzez:

 

  1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

…………………………………………………………….

Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy