Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

ZAŁĄCZNIK nr 2

do Zapytania Ofertowego

 

 

 

Wykonawca

(pełna nazwa/firma, adres)

 

 

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

 

Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usług cateringowych dla Uczestników Projektu

pn.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych – kursy zawodowe w obszarach kluczowych powiązanych z rozwojem branży ICT w Wielkopolsce” o numerze wniosku: RPWP.08.03.02-30-0091/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ja/My (imię i nazwisko) …………..……………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy ..………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa i adres wykonawcy/

 

upoważniony/upoważnieni na piśmie lub wpisany (-ni) w odpowiednich rejestrach, oświadczam (-y), że jako Wykonawca nie podlegam (-y) wykluczeniu z zapytania ofertowego z powodu istnienia okoliczności, o których mowa poniżej.

 

Z zapytania ofertowego wyklucza się:

 

 

 

 

 

 

…………………………., dn. …………………….

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy